Stadtmeisterschaft 2018/19

 

Tabelle

Nr. Teilnehmer      | NK| CH| MR| MS| EM| KR| FG|KHJ| RG| HS| KB| Hin |Rück | Pu.
===========================================================================================
 1 Köhn, Norbert    |# #|0 0|0 .|0 0|. .|0 .|. .|0 .|½ .|0 *|0 .|  ½ | 0 |  ½
 2 Hartleb, Christopher |1 1|# #|1 1|½ .|1 .|1 .|1 .|1 .|1 .|½ *|1 .| 9 | 2 | 11
 3 Roß, Manfred     |1 .|0 0|# #|. .|0 .|0 .|0 .|0 .|1 .|0 *|0 0| 2 | 0 | 2
 4 Safronow, Mikhael  |1 1|½ .|. .|# #|0 .|0 .|½ .|. .|1 1|½ *|. ½| 3½ | 2½ | 6
 5 Matthäi, Egon    |. .|0 .|1 .|1 .|# #|½ .|0 .|½ ½|1 .|1 *|½ ½| 5½ | 1 | 6½ 
 6 Rierl, Klaus     |1 .|0 .|1 .|1 .|½ .|# #|1 0|½ ½|1 1|½ *|½ ½| 7 | 2 | 9
 7 Geisensetter, Franz |. .|0 .|1 .|½ .|1 .|0 1|# #|0 .|. .|1 *|½ .| 4 | 1 | 5 
 8 Jacob, Karl-Heinz  |1 .|0 .|1 .|. .|½ ½|½ ½|1 .|# #|0 .|1 *|½ ½| 5½ | 1½ | 7
 9 Geisensetter, Ronny |½ .|0 .|0 .|0 0|0 0|0 0|0 .|1 .|# #|1 *|0 .|  | 0 | 2½
10 Schmidt, Heinz    |1 *|½ *|1 *|½ *|0 *|½ *|0 *|0 *|0 *|# #|0 *|  | * | 
11 Brückner, Klaus   |1 .|0 .|1 1|. ½|½ ½|½ ½|½ .|½ ½|1 .|1 *|# #| 6 | 3 | 9

Spielplan. In der Rückrunde wird mit vertauschten Farben gespielt.

Runde 1 am 12.10.2018; Runde 12 am 25.01.2019
 
Hartleb     - Brückner    1:0  : 
Roß       - Schmidt     0:1  *
Safronow    - R.Geisensetter 1:0 1:0 
Matthäi     - Jacob      ½:½ ½:½ 
Rierl      - F.Geisensetter 1:0 0:1

Runde 2 am 19.10.2018; Runde 13 am 01.02.2019
 
Köhn      - Hartleb     0:1 0:1 
Brückner    - Roß       1:0 0:1
Schmidt     - Safronow    ½:½ [0:1]
R. Geisensetter - Matthäi     0:1 0:1 
Jacob      - Rierl      ½:½ ½:½

Runde 3 am 26.10.2018; Runde 14 am 22.02.2019

Roß       - Köhn      1:0  :
Safronow    - Brückner     :  ½:½
Matthäi     - Schmidt     1:0 [1:0]
Rierl      - R.Geisensetter 1:0 0:1
F.Geisensetter - Jacob      0:1  :

Runde 4 am 02.11.2018; Runde 15 am 01.03.2019

Köhn      - Safronow    0:1 0:1
Hartleb     - Roß       1:0 1:0
Brückner    - Matthäi     ½:½ ½:½
Schmidt     - Rierl      ½:½  *
R.Geisensetter - F.Geisensetter 0:1  :

Runde 5 am 09.11.2018; Runde 16 am 08.03.2019

Matthäi     - Köhn       :  :
Safronow    - Hartleb     ½:½  :
Rierl      - Brückner    ½:½ ½:½
F.Geisensetter - Schmidt     1:0  *
Jacob      - R.Geisensetter 0:1  :

Runde 6 am 16.11.2018; Runde 17 am 22.03.2019

Köhn      - Rierl      0:1  :
Hartleb     - Matthäi     1:0  :
Roß       - Safronow     :  :
Brückner    - F.Geisensetter ½:½  :
Schmidt     - Jacob      0:1  *

Runde 7 am 30.11.2018; Runde 18 am 29.03.2019

F.Geisensetter - Köhn       :  :
Rierl      - Hartleb     0:1  :
Matthäi     - Roß       1:0  :
Jacob      - Brückner    ½:½ ½:½ 
R.Geisensetter - Schmidt     1:0k * 

Runde 8 am 07.12.2018; Runde 19 am 05.04.2019 
Köhn      - Jacob      0:1k : 
Hartleb     - F.Geisensetter 1:0  : 
Roß       - Rierl      0:1  : 
Safronow    - Matthäi     0:1  : 
Brückner    - R.Geisensetter 1:0  : 

Runde 9 am 14.12.2018; Runde 20 am 12.04.2019 
R.Geisensetter - Köhn      ½:½  : 
Jacob      - Hartleb     0:1  : 
F.Geisensetter - Roß       1:0  : 
Rierl      - Safronow    1:0  : 
Schmidt     - Brückner    0:1k *

Runde 10 am 21.12.2018; Runde 21 am 26.04.2019
Köhn      - Schmidt     0:1  *
Hartleb     - R.Geisensetter 1:0  : 
Roß       - Jacob      0:1  : 
Safronow    - F.Geisensetter ½:½  : 
Matthäi     - Rierl      ½:½  : 

Runde 11 am 18.01.2019; Runde 22 am 03.05.2019 
Brückner    - Köhn      1:0  : 
Schmidt     - Hartleb     ½:½  *
R.Geisensetter - Roß       0:1  : 
Jacob      - Safronow     :  : 
F.Geisensetter - Matthäi     1:0  :